Select Data

gid label
1 Paiyupani
2 Siranchaur
3 Hlede
4 Kattike
5 Chaukibhanjyang
6 Palubari
7 Khulaltar
8 Salambutar
9 Bisambhar
10 Jayabali
11 Buddhu
12 Sanobhulbo
13 Bhanjyang
14 Pangrebas
15 Nangle
16 Dhunganabesi
17 Patap
18 Chanaute
19 Sanogaun
20 Lakila
21 Ghumarichowk
22 Lapse
23 Lapsephedi
24 Phedi
25 Jarsinghpauwa
26 Bhadreahal
27 Budichaur
28 Dhakalgaun
29 Sanokaule
30 Bajrayogini
31 Manichur Lek
32 Jhule
33 Manichood
34 Kolagal