प्रमुख स्थानहरू

89 views 16 download Last update: 2018-11-21


वार्ड सीमाना

86 views 17 download Last update: 2018-11-21


नदीहरू

86 views 15 download Last update: 2018-11-21


सडक

82 views 15 download Last update: 2018-11-21


पार्टी स्थान

78 views 17 download Last update: 2018-11-21

पार्टी स्थानहरुको विवरण


प्रशासनीक सिमाना

79 views 20 download Last update: 2018-10-28

प्रशासनीक सिमानाहरुको विवरण


वित्तीय संस्था

80 views 21 download Last update: 2018-11-21

वित्तीय संस्थाहरुको विवरण


स्वास्थ्य संस्था

80 views 16 download Last update: 2018-11-21

स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण


निजी क्षेत्र

79 views 15 download Last update: 2018-11-21

निजी क्षेत्रहरुको विवरण


शैक्षिक संस्था

60 views 20 download Last update: 2018-12-28

शैक्षिक संस्था


कारखानाहरु

82 views 15 download Last update: 2018-11-21

कारखानाहरुको विवरण